Valutakursens gang gjennom lønnsdannelsen

Data fra flere land viser at nominelle valutakurser er volatile, er uten markerte trender og er lavt korrelert med andre makroøkonomiske variabler. Norske data fra perioden med flytende kurs tyder på at disse egenskapene også gjelder den norske handelsveide valutakursen. På samme måte som i utlandet er det heller ikke støtte for en robust sammenheng mellom depresieringsraten og realvalutakursen (en PPP-mekanisme), eller mellom depresieringsraten og (nivået på) rentedifferansen overfor utlandet. Dette er fakta som viser at en autonom tilfeldig gang prosess for valutakursen er et relevant utgangspunkt for modellering av lønnsvekst, prisinflasjon og valutakurs. I dette notatet belyser jeg implikasjonene av å kombinere tilfeldig gang med en hypotese om at valutakursen avhenger av inflasjonen. Dersom sammenhengen er strukturell blir en implikasjon at valutakursen inneholder en positiv trend, noe som ikke gjenfinnes i data. Implikasjonene av en forbigående (ad hoc) sammenheng mellom inflasjon og depresiering, framkommer ved å studere innenlandske lønns- og prisresponser på økt inflasjon i utlandet. Hovedresultatet er at endogen depresiering bidrar til mer persistente responser. Et utenlandsk prissjokk kan gi sterk depresiering på kort sikt, dersom rentedifferansen mot utlandet øker samtidig med at sjokket inntreffer. Svekkelsen er imidlertid ikke varig, og et høyere rentenivå kan gi høyere ledighet, alt annet likt.

Valutakursens gang gjennom lønnsdannelsen (28 juni 2024 versjon)

Normetrics