Finanstilsynet benytter NAM i ny stresstest av norsk økonomi

Finanstilsynet framla Finansielt utsyn 2017 onsdag 7. juni. Utsynes TEMA: STRESSTEST AV NORSK ØKONOMI OG BANKER er en avansert og omfattende stresstest av norsk økonomi ved hjelp av blant annet NAM.

Modellen brukes til å utforme både en basisbane for norsk økonomi  for de nærmeste årene framover, og et scenariobane som er preget av at norske økonomi blir utsatt for stress med utgangspunkt i internasjonal realøkonomi og internasjonale finansielle markeder. Begrenset robusthet i norsk økonomi på grunn av gjeldsvekst i foregående år og stor fallhøyde i boligpriser er ett vesentlig punkt i analysen.

Fra Finanstilsynets oppsummering av scenarioanalysen:

Stress-scenarioet i 2017 er, som tidligere år, alvorlig
for norsk økonomi og norske banker. Sannsynligheten
for at scenarioet skal inntreffe er lav, men scenarioet
er ikke urealistisk. Kraftig fall i verdenshandelen,
betydelig renteøkning og sterkt fall i oljeprisen har
inntruffet før. Nedgangen antas å vare over flere år.
Heller ikke det er usannsynlig, jamfør for eksempel
utviklingen i store deler av Europa i årene etter den
internasjonale finanskrisen.
Den akkumulerte effekten på bankenes kapitaldekning
er betydelig, men stressbanen er ikke spesielt alvorlig
de to første årene. Ved utgangen av 2018 vil tre av 20
bankkonsern ikke klare å oppfylle det samlede kravet
til ren kjernekapital. I den siste delen av perioden
utvikler stressbanen seg til å bli langt mer alvorlig.

Normetrics