Rapporter/Reports

Rapport 1/2019:  Lønnsprognoser for kommunene og landet, 2019-2023

Den økonometriske modellen Norwegian Aggregate Model (NAM) er blitt benyttet til å framskrive lønnsveksten i kommunesektoren.  For 2019 blir lønnsveksten i kommunene anslått til 3,0 prosent.  Prognosen for lønnsveksten er stabil og etterhvert synkende utover i perioden, samtidig som konjunkturene for Fastlands-Norge endres fra høykonjunktur til en periode med svakere vekst i den økonomiske aktiviteten.

Rapport 1/2019 fra Normetrics

Rapport 2/2018 Økonometriske prognoser for makroøkonomiske pensjonsforutsetninger 2018-2035.

Den økonometriske modellen Norwegian Aggregate Model (NAM) benyttes til å framskrive variabler i makroøkonomiske pensjonsforutsetninger for perioden 2018-2035.  Femårsrenta har økt noe i 2018, men er fremdeles svært lav. Renta øker jevnt utover i prognoseperioden. Både stigende rente internasjonalt og høyere pengepolitisk styringsrente i Norge, bidrar til økningen i femårsrenta.  Lønnsveksten tar seg også opp i prognoseperioden, men kommer ikke opp mot 4 prosent i denne framskrivningen. Likevel blir nettorenten positiv fra og med 2025 i prognosebanen.

Rapport 2/2018 fra Normetrics

Rapport 1/2018:  Lønnsprognoser for kommunene og landet, 2018-2022

Den økonometriske modellen Norwegian Aggregate Model (NAM) er benyttet til å framskrive lønnsveksten i kommunesektoren.  Lønnsveksten i 2018 blir anslått til 2,7 prosent.  Lønnsveksten stiger gradvis i løpet av prognoseperioden. I 2022 er modellprognosen 3,9 prosent lønnsvekst for kommunene.

Rapport 1-2018 fra Normetrics

Rapport 2/2017 Økonometriske prognoser for makroøkonomiske pensjonsforutsetninger 2017-2035.

Den økonometriske modellen Norwegian Aggregate Model (NAM) benyttes til å framskrive variabler i makroøkonomiske pensjonsforutsetninger for perioden 2016-2035. Lønnsveksten ved starten av prognoseperioden er historisk lav. Renten er også svært lav, og nettorenten er derfor negativ, slik den har vært i flere år.  I begynnelsen av prognoseperioden vokser lønnsveksten raskere en rentenivået, slik at nettorenta blir enda mer negativ enn den er i dag. Dette forandrer seg utover i prognose-perioden. Fra og med 2025 er nettorenten igjen positiv i denne prognosebanen.

Rapport 2/2017 fra Normetrics

Rapport 1/2017:  Lønnsprognoser for kommunene og landet, 2017-2021

Den økonometriske modellen Norwegian Aggregate Model (NAM) er benyttet til å framskrive lønnsveksten i kommunesektoren.  Lønnsveksten i 2017 blir anslått til 2,4 prosent.  Lønnsveksten stiger gradvis i løpet av prognoseperioden. I 2021 er modellprognosen 3,2 prosent lønnsvekst for kommunene.

Rapport 1/2017.  Modellbaserte prognoser for kommunelønn mars 2017

Normetrics