Iboende inflasjon

Lønns- og prisspiralen er iboende i Norge. I artikkelen modelleres inflasjon ved hjelp av en dynamisk teorimodell som blant annet kan benyttes til å analysere et hypotetisk skifte i utenlandsk inflasjon. Analysen viser at med økt ledighetsrate som en del av den innenlandske responsen, blir selve inflasjonsresponsen mindre enn dersom ledigheten holdes konstant. Stabiliteten i dynamikken er imidlertid ikke avhengig av den latente inflasjonen som en ledighetsøkning representerer. Inflasjonen kommer dermed ned «av seg selv» i modellen. For rimelige valg av modellens parametere avhenger ikke de dynamiske responsene kvalitativt av om valutakursens endringsrate påvirkes av økt inflasjon eller ikke. Men inflasjonsresponsen blir sterkere dersom det skjer en depresiering, enn om valutakursen er upåvirket eller appresierer. En skiftanalyse som benytter den empiriske modellen NAM, viser resultater som kvalitativt sett stemmer overens med den teoribaserte analysen.

Lenke til artikkel

Normetrics